سازمان هواشناسی
    • اهداف کمیسیون اقلیم شناسی
     • چشم انداز:

     رهبری جهانی در ارتقاء و ترویج  همکاری های بین المللی و دانش تخصصی اقلیم شناسی

     • ماموریت:

     شبیه سازی، راهبری، اجرا، ارزیابی و هماهنگی فعالیت های فنی بین المللی همراه با سازمان جهانی هواشناسی تحت برنامه جهانی اقلیم(WCP) و برنامه جهانی خدمات اقلیمی(GFCS) برای بدست آوردن و به کارگیری اطلاعات و دانش اقلیمی در حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی-اجتمامی پایدار

     • اهداف:

     کمیسیون اقلیم شناسی در حالیکه نقش کلیدی در اجرای برنامه جهانی خدمات اقلیمی(GFCS) دارد، به برنامه جهانی اقلیم (WCP) - به ویژه از طریق برنامه جهانی خدمات اقلیمی (شامل برنامه های خدمات و کاربردهای اقلیم و پایش و داده های اقلیمی) - مشورت و راهنمایی ارائه می دهد. فعالیت های این کمیسیون از طریق یک گروه مدیریتی و پنج پانل تخصصی (OPACE) زیر انجام می شود:

      - مدیریت داده های اقلیمی

     - پایش و ارزیابی اقلیم

     - پیش بینی و چشم انداز آتی اقلیم و سازوکارهای ارائه خدمات مرتبط با آن

     - رابط کاربران با هدف سازگاری با اقلیم و مدیریت ریسک

     - ظرفیت سازی

     • شرح وظایف:
     1- هماهنگی و یکسان سازی نیازمندی های عمومی برای دیدبانی، جمع آوری داده ها، عرضه و تبادل تمامی اجزای برنامه جهانی اقلیم (WCP) و فعالیت های وابسته به آن؛
     2- شناسایی و تشریح و تشویق بهترین روشها در جمع آوری، کنترل کیفی، بایگانی، ارزیابی و مدیریت آتی داده های اقلیمی، شامل داده های نزدیک به بلادرنگ، داده های دیرینه ای (proxy data)، داده های سنجش از دور و فراداده ها(metadata)؛
     3- توسعه روش های آماری و دیگر شیوه های عینی تجزیه و تحلیل داده های اقلیمی؛
     4- توسعه بهترین روش های بایگانی مجموعه داده های واکاوی  و  پیش بینی عددی؛
     5- ارائه توصیه در زمینه دسترسی و فراهم نمودن داده ها، اطلاعات و خدمات اقلیمی؛
     6- توسعه روش هایی برای تبادل داده های اقلیمی و به نمایش گذاردن اطلاعات اقلیمی؛
     7- هماهنگ سازی و ارتقاء سطح تجزیه و تحلیل و پایش اقلیم، تغییرات و تغییرپذیری دمایی و مکانی آن، و توزیع محصولات پایشی برای پژوهش، کاربردها و ارزیابی اثرات؛
     8- توسعه و بازبینی اطلاعات عملیاتی اقلیم و خدمات پیش بینی، ترویج و حمایت از پژوهش های کاربردی؛
     9- تهیه وضعیت و پایش اقلیم؛
     10- ظرفیت سازی، افزایش آگاهی درزمینه اطلاعات اقلیمی، خدمات و انتقال فناوری؛
     11- تهیه رهنمودها برای  ارائه  اطلاعات اقلیمی جهت توسعه و کاربرد سازگاری و کاهش پیامدهای تغییر اقلیم؛
     12- رسمیت بخشیدن به نقش کمیسیون با توجه ابتکارات و برنامه های متعدد سازمان جهانی هواشناسی در حوزه اقلیم؛
      
    • کمیسیون اقلیم شناسی
    • کارگروه های تخصصی
    • مستندات کمیسیون اقلیم شناسی
     سند شماره 1 کمیسیون اقلیم شناسی
مجموع بازدیدها : 606,165,700
تعداد بازدید امروز : 91,522
تعداد بازدید دیروز : 104,017
تعداد بازدید این ماه : 1,899,474