سازمان هواشناسی
    • آیین نامه
     به منظور همآهنگی در انجام امور محوله در هر یک از کارگروههای ذکر شده در رابطه با راهبری کارگروهها، تحقیقات و جلوگیری از موازیکاری برای هر یک از کارگروهها، آییننامهای به شرح زیر ارائه میگردد:
     ماده 1ـ در این آئیننامه واژهی کارگروه و سازمان به اختصار به جای عبارتهای کارگروه ..... و همچنین سازمان هواشناسی کشور به کار خواهد رفت؛
     ماده 2ـ ساختار کارگروه عبارت است از:
     Ø     رییس کارگروه؛
     Ø      دبیر کارگروه؛
     Ø     اعضای اصلی و مدعو.
      
     ماده 3 ـ تعیین رییس کارگروه بر عهدهی معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی خواهد بود؛
     ماده 4ـ جلسات کارگروه حداقل هر ماه یک بار در حضور رییس یا نایب رییس تشکیل خواهد شد و جلسات فوقالعاده با تقاضای اعضاء و تأیید رییس کارگروه میتواند تشکیل شود؛
     ماده 5ـ دبیرخانهی کارگروه در سازمان هواشناسی مستقر میباشد و تعیین دبیر هر کارگروه بر عهدهی رییس آن کارگروه خواهد بود؛
     ماده 6ـ جلسات کارگروه با حضور نصف به علاوهی یک از اعضای کارگروه رسمیت خواهد داشت و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضرین، معتبر خواهد بود؛
     ماده 7- حضور کلیهی اعضای ثابت در جلسه الزامی است و در صورت غیبت 2 جلسه متوالی و4 جلسه غیر متوالی در طول یک سال به صورت غیر موجه، عضویت در کارگروه لغو خواهد شد؛
     ماده 8- در صورتی که تعداد اعضای ثابت کارگروه از حد نصاب (5) نفر کمتر شود اعضای جدید با نظر اعضای کارگروه انتخاب خواهند شد؛
     ماده 9- ابلاغ عضویت در کارگروه برای تمامی اعضای ثابت از جانب معاون توسعه وپیشبینی، به مدت 2 سال داده خواهد شد؛
     ماده 10- شرکت در جلسات کارگروه و انجام وظایف محوله در کنار وظایف اصلی میباشد و نبایستی تداخلی در کار اعضای کارگروه داشته باشد؛
     ماده 11- کلیهی نتایج کار کارگروه و پروژههای انجام شده به نام کارگروه ثبت خواهد شد؛
     ماده 12- هر ماه گزارشی از عملکرد کارگروه در اختیار رییس سازمان قرار خواهد گرفت؛
     ماده 13ـ وظایف کارگروه عبارت است از: (بر مبنای شرح وظایف کارگروه)؛
     ماده 14- این آییننامه در 14 ماده تدوین گردید.
    • معاونت توسعه و پیش بینی هواشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 610,361,405
تعداد بازدید امروز : 56,647
تعداد بازدید دیروز : 82,294
تعداد بازدید این ماه : 2,817,519