سازمان هواشناسی
    • مقدمه
     سازمان هواشناسی کشور عضوی از سازمان جهانی هواشناسی است که در زمینهی وضع هوا، اقلیم و هواشناسیمحیطی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته فعالیت میکند. به طوری که با صدور پیشبینیها و پیشآگاهیهای جوی با صحت بالا و به هنگام در راستای ایمنی در حمل و نقل، محافظت هر چه بیشتر از جان و مال مردم، بهبود محیط زیست و بهبود کارایی اقتصادی و نظامی در کشور، میتواند مؤثر باشد.
     از این رو ایجاد یک ساختار داخلی به منظور برقراری راهکارهای مناسب برای تولید دانش، افزایش بهرهوری، بهکارگیری تواناییهای علمی و فنآوریهای جدید برای رفع مشکلات، همچنین بهبود کیفیت خدمات، به ویژه کاربردی شدن پژوهشها در سازمان هواشناسی ضروری میباشد. این ساختار را میتوان با تشکیل کارگروههای تخصصی ساماندهی نمود، ضمن این که متخصصین هواشناسی با خلاقیت و نوآوری خود در تلاش خواهند بود تا سازمان را  به عنوان یک سازمان فعال و موفق یاری نمایند.
    • معاونت توسعه و پیش بینی هواشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 610,660,053
تعداد بازدید امروز : 3,693
تعداد بازدید دیروز : 87,678
تعداد بازدید این ماه : 170,920