سازمان هواشناسی
    • عناوین فعالیت های مرکز علوم جوی و اقیانوسی
     •     تهیه دستور کار شورای عالی اقیانوس شناسی بر اساس مصوبات کمیته ها، اعلام به اعضاء، سازماندهی و برگزاری جلسات
     •     هماهنگی با اعضاء و روسای "کمیته های هفت گانه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور" و پیگیری مصوبات کمیته ها
     •    اعلام مصوبات شورا به ارگان‌های دریایی کشور
     •    تنظیم نقطه نظرات کارشناسی و متن سخنرانی جهت ارائه در "اجلاس" های مربوطه
     •    تهیه گزارش از جلسات ملی و بین‌المللی دریایی و پیگیری انجام مصوبات
     •   هدایت و نظارت بر انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی دریایی
     •   هدایت و نظارت بر مطالعه و تحقیق در زمینه اقیانوس شناسی فیزیکی از جمله امواج و جزر و مد، گردش آبها، حرارت و نور در دریا، مدل سازی دینامیکی دریا (عددی، آماری، آزمایشگاهی)، جریان آبها، اثرات متقابل جو و اقیانوس و شیمی دریا
     •   هدایت و نظارت بر مطالعات خیزاب طوفان (STORM SURGE) و سونامی (TSUNAMI)
     •    هدایت و نظارت بر ادوات مورد نیاز هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی، فناوری اطلاعات دریایی و GIS
     • ارتباط با موسسات داخلی و بین‌المللی به منظور تبادل نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه علوم جوی و اقیانوسی
     •   حضور فعال در اجلاس های منطقه‌ای و بین المللی دریایی از جمله JCOMM[1]، CASPCOM[2]،[3]WMO،UNDP[4] و [5]ROPME
     • دریافت اسناد مربوط به[6] IOC ، WMO، JCOMM، CASPCOM و بررسی اسناد و هماهنگی‌های لازم
     • هدایت و نظارت بر مطالعه و تحقیقات هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی از طریق ماهواره
     •  برنامه ریزی جهت تکمیل و توسعه ایستگاه های هواشناسی دریایی و جانمایی آنها در سواحل شمالی و جنوبی کشور
     •  تهیه دستور العمل های تخصصی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی و اندازه گیری های دریایی بر اساس استانداردهای بین المللی
     •  هماهنگ سازی استاندارد های هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی کشور با استانداردهای جهانی (IOC ، WMO، JCOMM)
     •  برنامه ریزی و نظارت و برگزاری جلسات داخلی کمیسیون های  تخصصی سازمان جهانی هواشناسی شامل: JCOMM, IPCC, CIMO, CAgM, CAS, CHY,CCL, GEO, SOP, WIS, PWS, CaeM, CBS, ETR
     • انجام سایر امور محوله در زمینه مسائل دریایی


     [1] Joint Commission on Oceanography and Marine Meteorology
     [2] Coordinating committee on hydrometeorology and pollution monitoring on the Caspian Sea
     [3] World Meteorological Organization
     [5] Regional Organization for the Protection of the Marine Environment
     [6]  Intergovernmental Oceanographic Commission

      

      

    • مرکز علوم جوی و اقیانوسی
مجموع بازدیدها : 606,257,550
تعداد بازدید امروز : 89,947
تعداد بازدید دیروز : 93,425
تعداد بازدید این ماه : 1,991,324