سازمان هواشناسی
    • هیئت بین الدول تغییراقلیم
     هیئت بین الدول تغییراقلیم (IPCC) ارگان مقدم بین المللی ارزیابی تغییرات اقلیمی است. این هیئت توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(UNEP) و سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، برای ارائه یک چشم اندازعلمی شفاف از وضعیت فعلی دانش انسان در زمینه تغییر اقلیم و تبعات بالقوه زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی آن به جهانیان تأسیس گردید. هیئت بین الدول تغییراقلیم (IPCC) یک ارگان علمی است و آخرین اطلاعات علمی، فنی و اجتماعی-اقتصادی تولید شده درجهان، پیرامون درک بهتر مقوله تغییر اقلیم را مورد بازبینی و ارزیابی قرار می دهد. این هیئت هیچگونه پژوهش و پایش درخصوص داده ها و پارامترهای اقلیمی را اجرا نمی کند. هزاران دانشمند از سراسر جهان به شکل داوطلبانه با این هیئت مشارکت و همکاری می نمایند. بازبینی بخش بسیار ضروری ومهم کار این هیئت برای تضمین ارزیابی کامل علمی وعینی اطلاعات جاری است. هیئت بین الدول تغییراقلیم (IPCC) می کوشد تا گستره ای از نظرات و تخصص ها را منعکس نماید. دبیرخانه هیئت مسئولیت انجام هماهنگی تمامی کارهای هیئت را به عهده داشته وبا دولت ها ارتباط برقرارمی نماید. همکاری با این هیئت برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی آزاد بوده و دولت ها می توانند در کار بازبینی و جلسات علنی، یعنی محل اتخاذ تصمیمات اصلی پیرامون کارهیئت، همچنین ارائه، پذیرش و تصویب گزارشات حضور فعال داشته باشند. اعضای هیئت رئیسه شامل رئیس نیز طی جلسات علنی انتخاب می گردند. بدلیل علمی و بین الدولی بودن طبیعت این هیئت، موقعیت منحصر به فردی برای ارائه اطلاعات علمی دقیق و متوازن به تصمیم گیرندگان ایجاد شده است. با صحه گذاردن برگزارشات هیئت بین الدول تغییراقلیم، دولت ها توانایی محتوای علمی خود را مورد تائید و تصدیق قرارمی دهند. درنتیجه کار سازمان با وجود در ارتباط بودن با سیاست گذاری، در زمینه سیاست گذاری بی طرفانه و غیر تجویزی است.
    • برنامه های مورد حمایت
    • ادارات تابعه برنامه های مورد حمایت
مجموع بازدیدها : 610,575,051
تعداد بازدید امروز : 6,369
تعداد بازدید دیروز : 79,549
تعداد بازدید این ماه : 85,918