سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف


     بخش ایستگاههای  خودکارجاده ای :  

     - تدوین و اعمال استانداردهای نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه ها
     - برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی راهبری و کا لیبراسیون ادوات
     - همکاری در تنظیم درخواست خریدهای داخلی و خارجی براساس استانداردهای فنی
     - نظارت وراهبری,هدایت و مدیریت شبکه ملی جاده ای و به روز آوری آن
     - کالیبراسیون و نظارت بر عملکرد و نگهداری شبکه ایستگاه های جاده ای
     - همکاری با مراکز علمی و دانشگاهها و نهادهای تخصصی جهت انجام پروژه های مطالعاتی,تحقیقاتی و طراحی و ساخت
     - عضویت و همکاری با کارگروه های علمی و تخصصی در راستای تدوین دستورالعملهای فنی ایستگاه های جاده ای و تجهیزات نوین مورد استفاده در ایستگاههای هواشناسی
     - تهیه مشخصات فنی و طرح جامع شبکه ایستگاههای جاده ای هواشناسی


       بخش ایستگاههای بویی دریایی:

     - نظارت وراهبری,هدایت و مدیریت ایستگاههای بویی دریایی
     - پشتیبانی و به روز رسانی ایستگاه دریایی وRDCP
     - تدوین و اعمال استانداردهای نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه ها
     - برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی راهبری و کا لیبراسیون ادوات
     - همکاری در تنظیم درخواست خریدهای داخلی و خارجی براساس استانداردهای فنی
     - همکاری با مراکز علمی و دانشگاهها و نهادهای تخصصی جهت انجام پروژه های مطالعاتی,تحقیقاتی و طراحی و ساخت
     - عضویت و همکاری با کارگروه های علمی و تخصصی در راستای تدوین دستورالعملهای فنی ایستگاه های بویی
     - تهیه مشخصات فنی و طرح جامع شبکه ایستگاههای بویی هواشناسی

     بخش ایستگاههای خودکارفرودگاهی:

     - نظارت وراهبری,هدایت و مدیریت ایستگاههای خوکارفرودگاهی
     - پشتیبانی و به روز رسانی ایستگاه فرودگاهی,سامانه های ارتینگ
     - بررسی ومطالعه دقت و حساسیت ایستگاه ها و تطابق با استانداردهای جهانی و منطقه ایWMO
     - همکاری در رفع نیاز های کاربران داخلی و برون سازمانی به ویژه بخشهای هوانوردی و دفاعی
     - تدوین و اعمال استانداردهای نگهداری و کالیبراسیون ایستگاه ها
     - برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی راهبری و کا لیبراسیون ادوات
     - همکاری در تنظیم درخواست خریدهای داخلی و خارجی براساس استانداردهای فنی
     - همکاری با مراکز علمی و دانشگاهها و نهادهای تخصصی جهت انجام پروژه های مطالعاتی,تحقیقاتی و طراحی و ساخت
     - عضویت و همکاری با کارگروه های علمی و تخصصی در راستای تدوین دستورالعملهای فنی ایستگاه های فرودگاهی
     - تهیه مشخصات فنی و طرح جامع شبکه ایستگاههای خودکارفرودگاهی

مجموع بازدیدها : 606,223,241
تعداد بازدید امروز : 55,638
تعداد بازدید دیروز : 93,425
تعداد بازدید این ماه : 1,957,015