سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف

      اهم شرح وظایف شبکه پایش هواشناسی کشور                         

     1 - سیاست گذاری، راهبری، ارزیابی، هماهنگی و نظارت بر شبکه دیدبانی کشور؛
     2 - تهیه و تدوین برنامه های راهبردی توسعه شبکه ایستگاههای هواشناسی کشور با رویکرد استفاده از فناوری های پیشرفته در امر تولید و تبادل داده های دیدبانی و توسعه روش های دیدبانی خودکار در جهت ارتقای بهره وری در شبکه ایستگاههای هواشناسی کشور؛
     3 - نظارت بر تولید داده های جوی، نحوه فعالیت ( تغییر ساعات کاری، تعداد گزارش های جوی، نوع محصول در مراکز تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی)، احداث، جابجایی، جمع آوری و ارتقاء انواع ایستگاه های هواشناسی کشور؛
     4 - تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های تخصصی دیدبانی مطابق با استانداردهای بین المللی، منطقه ای و ملی و نظارت مستمر بر حسن اجرای استانداردهای دیدبانی؛
     5 - نیازسنجی در خصوص احداث انواع ایستگاه های هواشناسی و تهیه و بروز رسانی بانک فراداده و شناسنامه اقلیمی انواع ایستگاههای هواشناسی کشور؛
      6 - نظارت بر نیروی انسانی شاغل در بخش دیدبانی کشور درکلیه زمینه های مرتبط و رسیدگی به درخواست های مربوط به نقل و انتقال، انتصاب و ارتقاء همکاران دیدبان بر اساس شرایط احراز پست های دیدبانی؛
     7 - نظارت برتعهدات بین المللی در امر تبادل داده های جوی دیدبانی شده و مبادله به هنگام اطلاعات در شبکه هواشناسی جهانی؛
     8 - ارزیابی عملکرد و کنترل کمی انواع ایستگاه های هواشناسی کشور؛
     9 – آسیب شناسی، پیگیری رفع نواقص فنی، کاستی ها و مشکلات موجود، ارزیابی از نحوه فعالیت و عملکرد و پایش مستمر شبکه ایستگاه های هواشناسی کشور بر اساس گزارش های ارسالی و بازدیدهای دوره ای از استان ها؛
     10– پاسخ کارشناسی به سوالات در امور دیدبانی و بررسی درخواست ها و مشکلات مطرح شده از طرف ادارات کل هواشناسی استان ها و ارائه راهکار مناسب؛
      اهداف مدیریت شبکه پایش هواشناسی
     •          تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و طرح جامع توسعه شبکه ایستگاههای هواشناسی کشور
     •          سیاست گذاری، نظارت، کنترل، هماهنگی، ارزیابی و انطباق عملکرد با معیار ها
     •          تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های تخصصی دیدبانی مطابق بااستانداردهای بین المللی، منطقه ای و ملی
       •          راهبری و نظارت بر بخش هواشناسی کشاورزی سازمان و عملکرد واحد های استانی جهت ارائه اطلاعات و پیش آگاهی های لازم مرتبط با امور هواشناسی کشاورزی.              

     •          ارزیابی عملکرد استانهای کشور در امور مرتبط با شبکه دیدبانی

     •          مشارکت و پیگیری در خصوص استفاده از فناوری های پیشرفته در امر تولید و تبادل داده های دیدبانی
     •          مشارکت در طرح ها و پروژه های مرتبط با شبکه دیدبانی
     •          نظارت مستمر بر تولید داده های پایه دیدبانی هواشناسی و تبادل گزارش های جوی مطابق با استانداردهای جهانی با توجه به نقش موثر این داده ها در امور زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ...
     •          راهبری و نظارت لازم نسبت به تأمین نیروی انسانی و هرگونه انتقال، ارتقاء و انتصاب پرسنل بخش دیدبانی
     •          نظارت بر تهیه و بروز رسانی فرا داده ایستگاه های هواشناسی کشور
     •          نظارت برتعهدات بین المللی در امر تبادل داده های جوی دیدبانی شده و مبادله به هنگام اطلاعات در شبکه هواشناسی جهانی.
      محورهای نظارت بر شبکه دیدبانی کشور
     •          کنترل کمی ارسال گزارش های جوی از استان های کشور
     •          کنترل وضعیت تأخیر و تعجیل در ارسال گزارش ها
     •          تهیه و بروز رسانی بانک الکترونیکی متادیتای ایستگاه های کشور
     •           نظارت بر انتقال ، ارتقاء و انتصاب پرسنل بخش دیدبانی
     •          نظارت بر نحوه تامین کشیکهای دیدبانی و ارزیابی دیدبان ها.
     •           نظارت بر احداث، جابجایی، جمع آوری و یا ارتقاء انواع ایستگاههای هواشناسی
     •          نظارت بر هرگونه تغییر در ساعات کاری، تعداد گزارشات جوی و نوع محصول در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی.
      
      
      
    • مدیریت شبکه پایش هواشناسی
مجموع بازدیدها : 610,848,315
تعداد بازدید امروز : 27,631
تعداد بازدید دیروز : 81,178
تعداد بازدید این ماه : 359,182