سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم

     وظایف پیشنهادی دبیرخانه IPCC در ابتدا به شرح زیر می باشد که می تواند با مرور زمان و هم اندیشی با همکاران  گسترش یابد:

     • مطالعه گزارش های IPCC به منظور آگاهی از آخرین دست آوردهای جهانی از دیدگاه های علمی ، اجرایی و مهندسی مرتبط با تغییر اقلیم و بکارگیری آن ها در حوزه های سیاسی، د انشگاهی، تحقیقاتی و اجرایی کشور،
     •  ارتباط تنگاتنگ با دبیرخانه ملیUNFCCC  در سازمان محیط زیست کشور به منظور هماهنگی وهمکاری در گروه کارهای مذاکراتی در راستای منافع ملی،
     •  تشکیل نشست های منظم با حضور اعضا کارگروه ها به منظور پی گیری روند تهیه گزارش‌هایIPCC  از آغاز انتخاب موضوعات و سرفصل ها، انتخاب سرمولفین، ارائه نقطه نظرات در مراحل بازبینی متخصصین، بازبینی دولتمردان و تصویب در نشست های عمومی،
     •  بکار گیری توان کارشناسی کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور تهیه و ارائه درخواست های منطقی از IPCC برای تهیه گزارش هایی که بتوانند نیازهای منطقه ای وجهانی را برآورده نمایند،
     •  حضورمنسجم ایران دراجلاسهایIPCC  با حضور نمایندگان کلیه دستگاه ها ی ذیربط در دبیرخانه ملی IPCC به منظور دفاع از منافع ملی در حوزه تغییراقلیم،
     •  تهیه یک بانک اطلاعاتی مناسب از کارشناسان و دانشمندان کشور که در زمینه های مختلف مرتبط به اقلیم فعالیت می نمایند به منظور معرفی به موقع آنها برای مشارکت در گزارش هایIPCC   وهمچنین برای حضور در کارگاهها و نشست های تخصصی، 
     • آگاهی ازفرصت‌هایی که این نهاد برای اعضاء فراهم می آورد مانند بورس های اعطایی به دانشجویان کشورهای در حال توسعه.

      

    • کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
    • کارگروه های تخصصی
    • مستندات کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
     فراخوان همکاری با IPCC در تهیه گزارش SRCCL
     فایلهای گزارش 1.5 درجه-قسمت دوم
     فایلهای گزارش 1.5 درجه-قسمت اول
مجموع بازدیدها : 606,771,063
تعداد بازدید امروز : 56,448
تعداد بازدید دیروز : 89,169
تعداد بازدید این ماه : 2,504,837