سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه ساماندهی پیش بینی

     این کارگروه در راستای اهداف زیر فعالیت خود را شامل بررسی، ارزیابی، تطبیق، امکان سنجی و پیشنهاد انجام می دهد:

     1-    هماهنگ سازی ، سامان دهی و ارتقاء کمی و کیفی  پیش بینی های عمومی و تخصصی هواشناسی؛
     2-    شناخت بیشترکاربران و نیازهای تخصصی آنان و ارانه راهکارهای مناسب؛
     3-    توسعه تربیت نیروهای متخصص و روز آمد سازی دانش هواشناسی نیروهای موجود؛
     4-    فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری برای مدل های پیش بینی عددی  و یکپارچه سازی سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی پیش بینی؛
     5-     ارتقاء پیش بینی های خیلی کوتاه مدت ، کوتاه مدت ، میان مدت ، بلندمدت ، فصلی و اقلیمی با ارزیابی کمی و کیفی برونداد مدل ها و محصولات پیش بینی؛
     6-    توسعه و ارتقاء مدل ها وجفت مدل های پیش بینی عددی  و قیاسی در خرد مقیاس و میان مقیاس   همراه با پیش پردازش  و پس پردازش داده های ورودی  و برونداد مدل ها.
      

    • کارگروه ساماندهی پیش بینی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 531,124,679
تعداد بازدید امروز : 233,465
تعداد بازدید دیروز : 305,933
تعداد بازدید این ماه : 7,930,483