سازمان هواشناسی
    • برنامه های کارگروه خدمات عامهی هواشناسی

      برنامه های کارگروه خدمات عامه هواشناسی

     1) ارایه پیشنهادات در جهت بهینه سازی بانک داده و محصول متمرکز،

     2)   دسته‌بندی داده‌ها و محصولات بر اساس نیاز کاربران،

     3) تهیه فهرست محصولات سازمان،

     4) امکان سنجی فن‌آوری‌های پیشرفته و مطمئن برای توزیع سریع داده‌ها و محصولات

     5) امکان سنجی ارتقاء کیفی محصولات فعلی و تولید محصولات جدید با توجه به درخواست‌های جدید کاربران

     6)بهبود و ارتقاء سطح دانش کاربران از راه‌های گوناگون نوشتاری، دیداری، شنیداری و گفتگو، برای به کارگیری بهینه داده‌ها و محصولات هواشناسی و دست‌یابی سریع به آنها،

     7)پایش پایگاه اینترنتی سازمان و تجمیع پایگاه های استان ها در قالب پایگاه اینترنتی سازمان

     8) برنامه ریزی برای انتخاب مجری خبر هواشناسی ( سازمان مرکزی و استان ها )،

     9)شناسایی گروه های کاربر کلیدی خدمات عامه هواشناسی مانند : سازمان های دولتی و خصوصی  واستعلام از آن ها در رابطه با چگونگی دریافت،نوع ونحوه کاربرد محصولات سازمان، محصولات مورد نیاز و پیشنهادی آنها و............

     10) شناسایی گروه های کاربری خدمات عامه هواشناسی با قابلیت درآمدزائی در جهت منافع سازمان مانند : کاربران جدید تخصصی و عمومی و بررسی نحوه ارتباط با آنهاجهت دریافت محصول، نوع و نحوه کاربرد محصولات سازمان و............

     11) تدوین کاربرگ های مختلف برای کاربران کلیدی سازمان به منظور انجام بند 9
     12) تهیه برشور و CD های چند رسانه ای جهت معرفی سازمان هواشناسی در رده سنین مختلف برای فرهنگ سازی و ترویج کاربردهای هواشناسی در جامعه

     13) برقراری سامانه‌های نظرسنجی و آگاه شدن از نقطه نظرات کاربران و استفاده از آن ها به منظور ارتقاء کیفت و ارایه داده و محصول،

     14)برقراری و توسعه ارتباط با کشورهای پیشرفته در راستای تبادل نظر و انتقال دانش در راستای ارایه هرچه بهتر خدمات عامه هواشناسی،

     15)بررسی اسناد سازمان جهانی هواشناسی در رابطه با کارگروه خدمات عامه هواشناسی جهت ارائه پیشنهاد و به کارگیری مطالب جدیداسناد ،

    • کارگروه های تخصصی