سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف کارگروه خدمات عامهی هواشناسی

      -1 بررسی کمی وکیفی محصولات وداده های سازمان وارائه نتایج آن به بخش های مربوطه

      -2 تهیه فهرست از محصولات وداده های سازمان و معرفی سازمان هواشناسی در ابعاد متفاوت
     -3 بررسی کمی وکیفی شیوه های خدمات رسانی سازمان وشناسایی نقاط قوت وضعف آن ها وبازتاب آن هابه بخش های مربوطه
     4- استفاده از نتایج نظر سنجی از کاربران درجهت بهبود محصولات وخدمات
     5- همکاری درترویج وتوسعه فرهنگ هواشناسی به همگان وایجاد دسترسی آسان به دانش و اطلاعات هواشناسی
     6- بررسی اجراهای مجریان خبرهواشناسی درصدا وسیما در داخل وخارج کشور وتعیین بهترین روش برای ا رائه اخبار یک دست
     7- بررسی وارزیابی تارنما های سازمان واستانها وایجاد تارنما های هم آهنگ
     8- بررسی سامانه های اطلاع رسانی مانند: هواگو، پیامک ، نرم افزار موبایل ،وب سرویس ها وهوانما و ارائه راهکارهای جدید برای هم آهنگ سازی آنها
     9- مطالعه فن آوری های نوین اطلاع رسانی به منظور بهبود پخش اطلاعات هواشناسی اعم از: بولتن پیش بینی، اطلاعیه ،اخطاریه و...
     10- دسته بندی کاربران براساس نوع نیازآنها والویت بندی آنها براساس میزان حساسیت کاری آنها به داده ها واطلاعات هواشناسی
     11- تهیه انواع کاربرگ های نظر سنجی باتوجه به گروه های کاربران جهت کسب آگاهی از نیازآنها و ارائه نتایج نظر سنجی به بخش های مرتبط جهت تامین آنها
     12- یرقراری کانال های ارتباطی مستمر وآسان با کاربران با توجه به امکانات موجود جهت دسترسی آسان کاربران به سازمان
     13- بررسی اسناد فنی کمیسیون خدمات عامه هواشناسی سازمان هواشناسی جهانی وانجام امور مربوطه
     14-همکاری در شناسایی نقاط آسیب پذیری وانواع بلایایی که درهر بخش از کشور تکرار رخ داد دارد
     15- همکاری درگردآوری مستندات هواشناختی مربوط به دوره فعالیت هوای مخرب
     16- بررسی و ارائه نظر در خصوص نشریات مرتبط با سازمان در سطح ملی و بین المللی
    • کارگروه خدمات عامهی هواشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 597,650,251
تعداد بازدید امروز : 134,807
تعداد بازدید دیروز : 108,375
تعداد بازدید این ماه : 2,277,777