سازمان هواشناسی
    • برنامه های کارگروه تهک کشاورزی


                     فعالیتهای پایه :

     1 : اداری :
     1-1- اصلاح چارت سازمانی پرسنل و پستهای بلاتصدی
     •             بررسی چارت سازمانی مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی استانها و بررسی نیروهای موجود
     •             نامه به استانها در خصوص آخرین اصلاحات در چارت سازمانی ایستگاههای هواشناسی
     •             بررسی امکان جابجایی نیرو های علاقه مند و متقاضی کار در ایستگاههای هواشناسی کشاورزی
     •             مکاتبه استان ها با سازمان مرکزی در خصوص انتقال نیرو ها
     1-2- وضعیت فیزیکی ایستگاهها و امکانات پایه
     •             تهیه چک لیست و جدول زمانبندی رفع نقص
     •             بررسی ساختمان ایستگاه از لحاظ قدمت ، وضعیت ظاهری و قابلیت کاربری بر اساس چک لیست
     •             بررسی مکان ایستگاه و سازگاری آن با اهداف هواشناسی کشاورزی و استاندارهای WMO بر اساس چک لیست
     •             تهیه امکانات اولیه و رفع نواقص بر اساس برنامه زمانبندی از استانها
     2: فنی :
     2-1- تجهیزات فنی ایستگاهها
     •             تهیه چک لیست تجهیزات فنی ( آزمایشگاه ، ادوات تخصصی و .... ) و ارسال آن به استانها
     •             بررسی پتانسیل ها و کمبود های هر مرکز
     •             پیشنهاد رفع کمبود ها و خریداری ادوات مورد نیاز بر اساس سیاستهای اداره هواشناسی کشاورزی سازمان و پتانسیل های هر استان
     2-2- ادوات دید بانی ( با محوریت خود کار سازی )
     •             تنظیم پروژه ایجاد شبکه خود کار سازی ایستگاههای هواشناسی کشاورزی کشور بر اساس استاندار های جهانی ( با همکاری استانها )
     •             بررسی امکان اجرای پروژه در کشور
     •             ابلاغ به استانها با توجه به پتانسیل و قابلیت های هر استان و منطبق با برنامه زمانبندی
     2-3- تعریف دید بانی های جدید
     •             برگزاری جلسات با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان سازمان هواشناسی در خصوص نیاز سنجی بخش های مختلف و دید بانی های مورد لزوم آنها
     •             تدوین شیوه نامه جدید در دید بانی های فنولوژی و بیومتری
     •             ابلاغ به مراکز هواشناسی کشاورزی استانها
     2-4- بازنگری در محصولات تحت دید بانی
     •             نامه به استانها ( یا مستقیماٌ به وزارت جهاد کشاورزی ) در خصوص ارائه سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی برای تعیین محصولات استراتژیک
     •             تصمیم گیری در خصوص محصولات تحت دید بانی هر ایستگاه با توجه به محصولات استراتژیک و پتانسیل های ایستگاه و پهنه بندی اگرو کلیماتیک
     •             ایجاد مراکز تخصصی هواشناسی کشاورزی محصولات
     •             اجرای ازمایشی ( پایلوت ) یک منطقه هواشناسی کشاورزی دارای محصول مشترک ( به عنوان مثال مرکز هواشناسی کشاورزی گندم دیم )
     •             اجرای فازهای بعدی ایجاد مراکز تخصصی
     2-5- بانک اطلاعاتی و کنترل کیفی داده ها
     •             پیشنهاد ایجاد بانک اطلاعاتی داد ها ی هواشناسی کشاورزی در پروژه نوین سازی سازمان
     •             تهیه دستور العمل کنترل کیفی داد های هواشناسی کشاورزی و ارائه به مجری طرح فوق
     3: آموزش :
     •             تهیه لیست دوره های مورد نیاز بخش هواشناسی کشاورزی در سطوح مختلف اجرایی ایستگاهها ( دیدبانان ، کارشناسان و روسای مراکز )
     •             ارائه لیست فوق به معاونت پژوهشی
     •             تنظیم برنامه زمانبندی نهایی آموزشی بر اساس نیازها مبتنی بر نوع محصول و ناحیه اقلیمی
      
      
      
                     خدمات هواشناسی کشاورزی :
     1:دیسکاشن ها :
     1-1-        تغییر در محتوی  
     •             بررسی پتانسیل ها و داده های موجود جهت طراحی مدلهای کمی و فرمهای جدید دیسکاشن و ارتقاء آن
     •             برنامه ریزی جهت اجرای طرح دیسکاشن پیشنهادی
     1-2-        اصلاح شیوه برگزاری
     •             برنامه ریزی در جهت جلب مشارکت کارشناسان برون سازمانی در تشکیل جلسات دیسکاشن
     1-3-        اصلاح شیوه اطلاع رسانی
     •             بررسی شیوه های بهینه اطلاع رسانی دیسکاشن
     2: گزارش های تحلیلی :
     2-1- بولتن های سال زراعی
     •             طراحی بولتن های فصلی و سالانه جدید بر اساس فناوری های نوین و ارتقاء کمی و کیفی اطلاعات موجود در آنها
     2-2- گزارش های ماهانه برون سازمانی :
     •             طراحی گزارشات ماهانه جدید جهت انتقال حداکثر اطلاعات مفید هواشناسی به کارشناسان و تصمیم گیران بخش کشاورزی با تاکید بر فناوری های نوین
     2-3- برگزاری جلسات منظم کار شناسی
     •             برگزاری جلسات منظم کار شناسی در استانها و سازمان مرکزی و تنظیم برنامه زمانبندی جلسات به جهت افزایش هر چه بیشتر تبادلات و با هدف کاربردی نمودن داده ها و اطلاعات هواشناسی کشاورزی
     3: پیش بینی های هواشناسی کشاورزی :
     •             بررسی پتانسیل داده های مرکز ملی اقلیم شناسی و قابلیت کاربرد آنها در بخش هواشناسی کشاورزی
     •             تلاش بر اجرای یک یا چند مدل آب و هوا و محصول جهت صدور پیش بینی های هواشناسی کشاورزی محصولات زراعی و باغی
      
     4:ارتباط با نهادهای غیر دولتی :
     •             شناسایی تشکل های غیر دولتی بخش کشاورزی( انجمن صنفی کارهای کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی،...)
     •             تهیه دستور العمل ارتباط با کشاورز با همکاری نهادهای فوق
     •             برگزاری جلسه ها و همایش های مشترک منطفه ای و ملی
     5: اصلاح روشهای اطلاع رسانی :
     5-1- صدا و سیما
     •             استفاده از ظرفیت صدا و سیما در نمایش فیلمهای مستند هواشناسی کشاورزی
     •             استفاده از ظرفیت صدا و سیما در ارائه پیش بینی ها و سایر محصولات هواشناسی کشاورزی
     5-2- تار نما (وب سایت)
     •             ایجاد تار نما ( وب سایت ) تخصصی هواشناسی کشاورزی ایران
     •             ایجاد تار نما ( وب سایت ) پرسش و پاسخ کارشناسان و کشاورزان
     5-3- سیستم های مخابراتی (SMS و ...)
     •             شناسایی روشهای نوین اطلاع رسانی و برنامه ریزی به شکل منطقه ای و ملی در جهت استفاده از این روشها
     6: ارانه محصولات به مجامع بین المللی در راستای ارتفاء سطح و جایگاه هواشناسی ایران
     •             شناسایی فعالیتهای سایر نهادهای هواشناسی کشاورزی در دنیا
     •             ارزیابی فعالیتهای لازم جهت ارتقاء جایگاه هواشناسی کشاورزی کشور
     •             برنامه ریزی جهت نیل به اهداف مذکور در بند فوق
      
                     پژوهش های هواشناسی کشاورزی :
     1:جمع آوری و ساماندهی پروژهای انجام گرفته و قابلیت سنجی بکار گیری نتایج آنها در اجرا
     •             جمع آوری پژوهش های انجام شده در حیطه هواشناسی کشاورزی
     •             بازنگری و بررسی پژوهشهای انجام گرفته
     •             استخراج نتایج کاربردی از طرحها و یا تعریف طرحهای تحقیقاتی جدید در جهت اصلاح یا تکمیل طرحهای پیشین
     2: طرح پروژه هایی که به رفع نیازهای دو محور قبلی کمک می کند
     3: تعریف طرحهای تحقیقاتی قابل انجام (با توجه به امکانات و پتاسیل های موجود ایستگاه)
     •             تدوین طرحهای تحقیقاتی بر اساس پتانسیل های ایستگاه به عنوان فعالیت موظف ایستگاه بر اساس نیازهای هر استان
     4: تعریف پروژههای مشترک با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی
     •             برگزاری نشت های مشترک با نهادهای تحقیقاتی و دانشگاه
     •             تعریف طرحهای پژوهشی با نهادهای فوق الذکر
     5: فعال سازی کارگروههای پژوهشی استانها با همکاری معاونت پژوهشی
     •             برگزاری جلسات مشترک با معاونت پژوهشی و ارائه راهکار
     6: همایش ها و کارگاههای آموزشی
      
    • کارگروه هواشناسی کشاورزی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 577,677,011
تعداد بازدید امروز : 150,696
تعداد بازدید دیروز : 242,866
تعداد بازدید این ماه : 2,717,262